Personlighetstest

Professor Bertil Mårdberg fick i uppdrag inför nystarten att upprätta ett så kallat självskattningstest som kunde kartlägga de sökandes personliga egenskaper och möjligheter att hantera uppdrag som kan beröra tjänsten som Nya Fröken Sverige.

Syftet är att skapa en bild av den sökandes personliga egenskaper. Det sker genom att den sökande tänker sig in i de beskrivande situationerna och själv förutser hur hon skulle reagera om detta hände i verkligheten. Det är viktigt att den sökande svarar så sanningsenligt som möjligt för att testet ska ge ett rättvisande resultat.

Testet har idag 14 olika situationer beskrivna och den sökandes roll i dem. Frågorna är valda för att metodiskt täcka flera tänkbara händelser som Nya Fröken Sverige kan ställas inför. Givetvis är det något dramatiskt formulerade och sannolikheten att alla eller flertalet ska komma att inträffa är låg. Varje fråga har 18 berörningspunkter som visar på 10 egenskaper som är viktiga för Nya Fröken Sverige. Så trots att det bara är 14 huvudfrågor så har du när du avslutat tester egentligen besvarat över 250.

Testet är utarbetat av psykologisk expertis och följer vetenskapligt belagda metoder. Alla uppgifter som inkommer behandlas konfidentiellt och svaren är endast till för att sammanställa de sökandes förmåga att klara situationer som Nya Fröken Sverige kan ställas inför.